News

กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในเดือน สิงหาคม 2562
กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในทุกๆ เดือน
09/09/2562 13:36
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคัภัยในสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ การผลิต วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนในการดับเพลิงขั้นต้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรทุกๆองค์กร ดังนั้นทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ในทุกๆปี
09/09/2562 13:37
 Big Cleaning Day 2018
กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่
21/03/2562 13:48
 กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building  ณ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโร เมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัด กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.โกลเด้นไพร์ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560
24/01/2561 11:55
 Big Cleaning Day
กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่
21/03/2562 13:08
Vandor จากประเทศ จีน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
นโยบายกิจกรรม 5 ส บริษัท เฟลเวอร์แอนด์อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เฟลเวอร์แอนด์อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ทางด้าน กิจกรรม 5 ส และมีการกำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของบริษัท ( Big Cleaning Day)
28/09/2560 11:35
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม เชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ พื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
28/09/2560 09:39
การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005
ประกาศความสำเร็จ การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 และเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
28/09/2560 09:41
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ( ISO 22000 : 2005 )
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ( ISO 22000 : 2005 )
10/08/2559 14:19
Supplier เข้าเยี่ยมโรงงาน
27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. Supplier จากต่างประเทศเข้าเยี่ยมพร้อมนำเสนอสินค้าใหม่คือ Enhanced และ โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่
07/09/2558 16:44
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ จ.นครพนม
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าคำธาตุ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
28/09/2560 09:26
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
06/12/2556 16:25
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ทางบริษัทได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงหมาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36
09/11/2556 13:23
NEW PROJECTS : ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (CONCENTRATED PRODUCTS)
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป กำลังวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้นต่างๆ เช่น กาแฟ และชา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้จะช่วยลดปัญหาของฤดูกาล ขั้นตอนการผลิต และคุณภาพ
07/03/2558 08:54
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบ กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
28/09/2560 09:38