กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 น. บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และพนักงานทุกคน ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่บริษัทฯ โดยทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าออฟฟิต บริเวณโต๊ะทำงานแต่ละแผนก บริเวณห้องประชุม บริเวณห้องน้ำ บริเวณห้องครัว


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1.เพื่อทำให้สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

     2. เพื่อปลุกจิตสำนึก ในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกแผนก

     3. เพื่อเพิ่มพื้นที่และเนื้อที่ใช้งานของบริษัทมากยิ่งขึ้น

     4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการสร้างผลงาน