การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563

การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563

                เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้รับการตรวจรับรองต่ออายุฮาลาลประจำปี 2563 จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย