การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005

ประกาศความสำเร็จ การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 และเลี้ยงขอบคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559